ENGLISH VERSION BELOW:

 

Uttalande från centralkommittén av ex muslimer i Skandinavien

Islamisk terrorism mot HBTQI+ i Oslo fördöms

 

Centralkommittén för före detta muslimer i Skandinavien fördömer starkt den väpnade och terrorattacken fredagen den 3 juli 1401 mot HBTQI+ i Oslo, som dödade två personer och skadade ett 20-tal andra. Vi tror att medan vi bevittnar en parad och firande av HBTQI+-rörelsen runt om i världen dessa dagar på sommaren, är behovet av att stödja och skydda en sådan rörelse viktigare än någon gång tidigare.

 

Centralkommittén för före detta muslimer i Skandinavien ser också erkännandet av islamiska organisationer och rörelser i Europa av västerländska regeringar som en av de motiverande orsakerna till sådana statsunderstödda-islamiska brott mot mänskligheten, såväl som framväxten av rasism och parallella samhällen i Europeiska länder. Det bör nämnas att för månader sedan var den norska regeringen officiellt värd för talibanerna i Oslo, Norge. Talibaner är en islamisk terroristgrupp som dagligen begår brott mot människor i Afghanistan. Dessa terrorister välkomnades av den norska regeringen, och nu får HBTQI+-gemenskapen betala priset.

 

Vi uppmanar alla som söker en värld utan islamisk terrorism att gå med oss ​​i kampen mot politisk islam.

Vi söker en värld där alla kvinnor, HBTQI+, före detta muslimer, fritänkare etc. är fria och säkra, speciellt de som för närvarande lever under islamisters stövlar i islamdrabbade länder. Vi tror att en sådan värld är möjlig om vi förenas och kämpar mot islamismen, inte bara i Mellanöstern utan resten av världen.

 

Centralkommittén för före detta muslimer i Skandinavien

26 juni 2022

 

ENGLISH VERSION:

Central Committee of Ex Muslims in Scandinavia Statement 

Islamic Terrorism Against LGBTQI+ in Oslo is Condemned

 

The Central Committee of Ex Muslims in Scandinavia strongly condemns the armed and terrorist attack on Friday, July 3, 1401, against LGBTQI+ in Oslo, which killed two people and injured about 20 others. We believe that while we are witnessing a parade and celebration of LGBTQI+ movement all around the world these days in summer, the need to support and protect such movement is more vital than any time before. 

 

The Central Committee of Ex Muslims in Scandinavia also sees the recognition of Islamic organisations and movements in Europe by Western governments as one of the motivating reasons for such state-sponsored-Islamic crimes against humanity, as well as the rise of racism and parallel communities in European countries. It should be mentioned that months ago the Norwegian government was officially the host of the Taliban in Oslo, Norway. Taliban is a Islamic terrorist group which commits crimes against people of Afghanistan on daily basis. These terrorist were welcomed by the Norwegian government, and now the LGBTQI+ community are paying the price. 

 

We call on everyone who seek a world without Islamic terrorism, to join us in fighting the against political Islam.

We seek a world where all women, LGBTQI+, Ex Muslims, free thinkers etc. are free and secure, specially those who are currently living under the boots of Islamis in Islam stricken countries. We believe such a world is achievable if we get united and fight against Islamism, not only in the Middle East, but the rest of the world.

 

Central Committee of Ex Muslims in Scandinavia

June 26, 2022

 

By Milad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *